Rådet

Hovedoppgave: Rådet skal ivareta klubbens erfaringer og historie og bringe klubbånden videre til nye generasjoner.

Om Rådet: Rådet består av klubbmedlemmer: æresmedlemmer, tidligere formenn/ledere og 6 av klubbens erfarne, fortjente medlemmer med minst 5 års sammenhengende medlemskap. Sistnevnte gruppe velges av generalforsamlingen. Rådet utpeker en leder og nestleder. Rådets leder skal være kontaktperson mot styret og lede rådsmøtet. Funksjonstiden skal være 1 år. Blir et medlem av rådet innvalgt i styret, velges på samme generalforsamling et nytt medlem av rådet i vedkommendes sted for gjenstående funksjonstid. Rådet innkalles av styret minst en gang per år, og senest 1 måned før generalforsamling. For øvrig skal styret innkalle til rådsmøte når minst 4 av rådets medlemmer forlanger det. Innkalling med saksliste skjer med minst 14 dagers skriftlig varsel. Rådet er beslutningsdyktig når alle er innkalt og fire har møtt frem. Rådet avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av æresmedlemmer etter forslag fra styret. Rådet utdeler, i samråd med styret, klubbens gullmerke til den som ved særlige fortjenester for tennissporten eller klubben finnes verdig. Styret kan konferere med rådet om enhver sak av viktighet, og rådet kan på sin side henlede styrets oppmerksomhet på saker som har betydning for klubben. Styret skal konferere med rådet om opptak av lån, pantsettelse og kjøp/salg av fast eiendom. Rådet fører protokoll som underskrives på møtet.
Rådet – Tidligere formenn


Jan Chr. Opsahl
Leder

Ivar Johan Flinder
Rådsmedlem

Knut T Frigaard
Rådsmedlem

Jan Sverdrup Braathen
Rådsmedlem

Terje Gimming
Rådsmedlem
khjjk
Inger Lindeman
Rådsmedlem

Jan Erik Dæhli
Rådsmedlem

André W. Skogland
Rådsmedlem

Per Erik Dahl
Rådsmedlem

Cecilie Due
Rådsmedlem

Hans Chr. Grøner
Rådsmedlem


Rådet – Æresmedlemmer:


Ellen Grindvold
Rådsmedlem

Trygve Hegnar
Rådsmedlem
Anne Marie Opsahl
Rådsmedlem

Rådet – Utvalgte medlemmer av klubben
(fortjente medlemmer med minst 5 års sammenhengende medlemskap)


Sven Ullring
Rådsmedlem (valgt 2016)

Stein-Erik Skogeng
Rådsmedlem (valgt 2016)

Sara Glent
Rådsmedlem (valgt 2017)

Kai Reith
Rådsmedlem (valgt 2017)

Davide de Picciotto
Rådsmedlem (valgt 2018)

Camilla Lyng-Jørgensen
Rådsmedlem (valgt 2018)